FANDOM


بیت المقدس دارای معناها و کاربردهای زیر است.

  • بیت المقدس یکی از نام‌های شهر باستانی و مقدس اورشلیم، در کشور اسرائیل است.
  • بیت همیقداش، بیت المقدس و معبد مقدس یهودیان.
  • بیت المقدس نام عملیاتی در جنگ ایران و عراق می‌باشد که منجر به آزاد سازی خرمشهر شد.